Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

Нийслэлийн Гарааны Бизнесийг дэмжих сан

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн шинжлэх ухаан, инновацийн шийдэлтэй Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эхлэх гэж буй болон үйл ажиллагаа хараахан тогтворжоогүй байгаа гарааны бизнесүүдэд санхүүжилт босгох боломжийг бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байна.  
 

  • Үүсгэн байгуулагдсан он: 2022 он 
  • Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа: 10 жил 
  • Дүрмийн сан: 20 тэрбум төгрөг 
  • Нэгж эрхийн үнэ: 1 сая төгрөг 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР: 

Мэдээлэл технологи; 
Инноваци; 
Эрүүл мэнд; 
Боловсрол; 
Тээвэр, ложистик; 
 

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН ОН

2020

ДҮРМИЙН САН

40 тэрбум ₮ +

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА

10 жил

НЭГЖ ЭРХИЙН ҮНЭ

1 сая +

САНГИЙН ӨГӨӨЖ

Хадгаламжийн хүү +

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛБӨР

2 хувь хүртэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛБЭР

Өрийн хэрэгсэл
Өмчийн хэрэгсэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР:

Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ
ИННОВАЦИ
БОЛОВСРОЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БУСАД
САНГИЙН АКТИВЫН ХЯЗГААРЛАЛТ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна. Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх
Бусад