Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (ТУЗ)-ийн 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн 02/04 дугаар тогтоолоор бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдэн 3 газар, 1 алба, 20 орон тоотой батлагдсан бөгөөд 2022 оны эцэст 13 ажилтаны бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ