Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (ТУЗ)-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/04 дугаар тогтоолоор бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдэн 3 газар, 1 алба, 18 орон тоотой батлагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ