Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

Нийслэлийн Эрсдэлийн Удирдлагын сан

Гадаадын болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлд арилжаалагдаж буй үнэт цаас, таваар, валют, хаалттай болон нээлттэй компанийн хувьцаа, өрийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулж компанийн ашигт үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхээр зорин ажиллаж байна. 
 

  • Үүсгэн байгуулагдсан он: 2022 он 
  • Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа: 10 жил 
  • Дүрмийн сан: 10 тэрбум төгрөг 
  • Нэгж эрхийн үнэ: 1 сая төгрөг 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УЛИРДЛАГЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР: 
Уул уурхай, олборлолт; 
Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур; 
Боловсруулах үйлдвэр; 
Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт, усан хангамж; 
Барилга; 
Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа; 
Зочид буудал, байр, сууц, болон нийтийн хоолны үйлчилгээ; 
Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа; 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа; 
Боловсрол; 
Эрүүл мэнд; 
Үйлчилгээ; 
Бусад; 
 

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН ОН

2020

ДҮРМИЙН САН

40 тэрбум ₮ +

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА
НЭГЖ ЭРХИЙН ҮНЭ

1 cая +

САНГИЙН ӨГӨӨЖ

Хадгаламжийн хүү +

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛБӨР

2 хувь хүртэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛБЭР

Өрийн хэрэгсэл
Өмчийн хэрэгсэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР:

Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжтой.

САНГИЙН АКТИВЫН ХЯЗГААРЛАЛТ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна. Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх
Бусад