Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

Нийслэлийн Ногоон сан

Улаанбаатар хотын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль хамгаалал, цэвэр технологийг дэмжин ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх төслүүдэд гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хөрөнгө оруулалт хийх замаар “Ногоон хот”-ыг бүтээн байгуулахаар зорин ажиллаж байна. 

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН ОН

2020

ДҮРМИЙН САН

40 тэрбум ₮ +

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА

10 жил

НЭГЖ ЭРХИЙН ҮНЭ

1 сая +

САНГИЙН ӨГӨӨЖ

Хадгаламжийн хүү +

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛБӨР

2 хувь хүртэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛБЭР

Өрийн хэрэгсэл
Өмчийн хэрэгсэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР:

Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжтой.

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРАЛТЫГ БУУРУУЛАХ
АГААРЫН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ
НОГООН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ
УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ
НОГООН АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ
ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ
ЭКО СИСТЕМИЙГ ДЭМЖИХ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна. 

Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх
Гадаадын болон үндэсний валют
Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл
Гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас