Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (ТУЗ)-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01/05 дугаар тогтоолоор компанийн бүтэц, зохион байгуулалт нь 3 газар, 1 алба, 18 орон тоотой батлагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ